Устройство за дистанционен контрол и управление на дома

Устройството е високоефективна интелигентна система с микропроцесорно управление.

 

Благодарение на тази система Вие дистанционно получавате информация за промени в състоянието на алармени и климатични системи, следите и охранявате помещения.

 

Управлявате отдалечено електроуреди в бита, производствени процеси, климатици, комуникационно оборудване, и др. Осъществявате аудио връзка.

 

Управлението се осъществява през GSM мрежата чрез позвъняване или изпращане на SMS към номерът на SIM картата поставена в устройството или през интернет чрез web базирания интерфейс.

Дефектнотокова защита

3-та степен - дефектнотокова защита

Този тип защита се монтира се в апартното табло и защитава от поражение от ел.ток, дори при пряк допир. Няма опасност от токов удар - изключва мигновено. Задължителни са за джакузи, масажиращи уреди във вани, сауни; при любопитни деца, бъркащи в контактите; за защита на комуникационни линии, ел.уреди и оборудван.

Електричеството: Рисковете и последиците от тях.

Електрическата енергия отдавна е станала неразделна част от нашето ежедневие. Но наред с ползите, които тни носи, електричеството крие и сериозни рискове, коит пренебрегваме, тъй като последствията от тях могат да бъдат значителни.

 

 

 

 

Поражения от електрически ток

Няколко милиампера ток през човешкото тяло са достатъчни за да създадат сериозна опасност. Човек може да бъде поразен от електрически ток при директен допир до тоководещи части, които нормално се намират под напрежение или при индиректен допир, ако допре попаднала под напрежение част от метален корпус на електроуред в резултат на повреда на изолацията.

Пожар

Голям процент от пожарите в индустриални и жилищни сгради са резултат от електрическа повреда, основната причина за коят нарушаване на изолациятана кабелите и проводниците.

Как да защитим хората и собствеността

Когато говорим за риск от поражение на чов ек от електрически ток, излизане от строя на консуматор на електрическа енерния или възникване на пожар по електрически причини, налице са gвa различни, но взаимно допьлващи се подхода за реализиране на ефективна защита.

1. Превантивни мерки: мерки срещу настъпване на повредата

Използването само на качествена и надеждна електроапаратура и електроматериали и стриктното прилагане на действащите у нас стандарти и норми са основната предпоставка за гарантиране на сигурността и безопасността на електрическата инсталация.

2. Действия: своевременно изключване на веригара c повреда.


РЕШЕНИЕТО: апаратурата за защита от токове на утечка - дефектнотокови защити на Schneider Electri.

Как действа дефектнотоковата защита?

Принципът на действиена защитата срещу токове на утечка на Schneider Electric се базира на система, която изпълняВа три последователни функции: откриване на тока на утечка, измерване на този ток и автоматично изклкзчВане на повредената верига.

Откриване

Използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (фазите) и неутралата на веригата, която трябва да се защитава. Посоката на навиване на тези намотки е такава, че магнитните потоци създавани от токовете във фазовия (фазовите) проводниии и в неутралата взаимно се унищожават. Появата на утечен ток нарушава това равновесие и във вторичната намотка се индуиира ток, пропорционален на утечния ток.

 

 

 

 

Измерване

Използва се електромеханично реле, което сравнява големината на индуцирания ток с предварително зададена граница: прагът на задействане, наричан още чувствителност на дефектотоковата защита.

 • Постоянен магнит задържа в "притеглено" положение въртяща се котва свързана към  изключвателния механизъм.
 • В противовес на това притегляне, електромагнит захранван от индуцирания ток и напрегната пружина действат заедно за отпускане на котвата.

Когато силата на привличане на постоянния магнит (избрана в съответствие с чувствителността на дефектотоковата защита) е по-голяма от тази на пружината и електромагнит, контактите са в затворено положение.

Изключване

Щом индуцирания ток стане достатъчно голям за да превъзмогне силата на приВличане на постоянния тмагнит, пружината завърта котвата, която от своя страна задейства механизма за отваряне на контактите и дефектнотоковата защита изключва веригата с повредата.

Действието на тази система е напълно независимо от захранващото напрежение, т.е. отпадане или спад на напрежението не влияние на работата на дефектнотоковата защита.

Важно!
Чл. 1794 от наредба №3 не допуска изполването в жилищни сгради на дефектнотокови защити, чиято работа се влияе от захранващото напрежение.
В България използваните в жилищни сгради дефектнотокови защити трябВа да съответстват на БДС EN 61008-1 / 2-1 или на БДС EN 61009-1/2-1 (съответно EN 61008-1 /2-1 и  EN 61009-1 / 2-1). При тези ефектнотокови защити изключването не се влияе от захранващото апрежение.

 

Защита от атмосферни пренапрежения

Действие на гръмоотвода

Защита 1-ва степен от атмосферни пренапрежения (мълнезащита) е външна и включва гръмоотвод, състоящ се от мачта - мълнеуловител, мълнеотвод, заземител). Предназначение: чрез мачта, на която е закрепен мълниеприемникът, да се улови мълния (атмосферно електричество) и посредством мълнеотводител и заземител да се отведе в земята. По този начин се защитават сгради от пожар и разрушения, подсигурява се безопасността за живота и здравето на хора и животни. Гръмоотводите са обикновенни и с изпреварващо действие, а според местоположението си на монтиране мълниеприемниците биват: изолирани и неизолирани.

Мълниеприемникът е изолиран, когато се монтира встрани от защитавания обект. Използва се в тези случаи, когато зданието има пожароопасни участъци, например леснозапалимо покривно покритие, складирани взривоопасни материали и т.н.

При буря не се крийте под дърветата

Неизолираните мълниеприемници са по-разпространени и използвани за защита на жилищни, промишлени и административни сгради. Те се монтират непосредствено върху покрива на защитавания обект, като мястото за инсталиране трябва да се подбере според действащите нормативи и стандарти.
И в двата случая мълниеприемникът трябва да защитава отделните части на обекта, които са изложени на опасност от удар на мълния – ъглите на покрива и сградата, комините, водосточните и вентилационните тръби и т.н.
Като мълниеприемник могат да се използват: двойка усукани проводници (мрежа), метален прът (единичен мълниеприемник), опънато въже (въжен мълниеприемник), а за постигане на оптимално технико-икономическо решение при проектиране специалистите препоръчват комбиниране на различните видове. Това се обуславя и от факта, че при новите и модерни сгради покривът може да е с нестандартна и разчупена форма.

Защитата от атмосферни пренапрежения е регламентирана от НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби, чието проектиране започва след 20 април 2005 г. Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г.

Какво представлява мълнията?

От физична гледна точка мълнията представлява електрически разряд с огромна мощност, съпроводен от образуване на електрическа дъга – светкавица и звуков ефект – гръмотевица. Причината за образуването на мълнии е разликата в потенциалите (до 1000kW) на атмосферата и земната повърхност. Процесът протича в тесен канал - въздухът в него се загрява и от изолатор се превръща в проводник. При това протича ток със сила до 200000А, при електрически потенциал от десетки мегаволта. Като цяло процесът се развива приблизително за 1/100 от секундата.
Ширината на канала на мълнията е около 40-50 см, но електричеството протича основно по оста му, широка едва няколко сантиметра. В канала се развива много висока температура, понякога до 30000°С. Ето защо мълнията има ослепителен блясък, а оглушителният гръм, който я съпровожда, е резултат от внезапното разширяване на въздуха поради високата температура и последващото бързо свиване. Освен това каналът на мълнията става източник на радиовълни, които се проявяват като смущения в електронната апаратура.
 
Исторически изобретателят на мълниеотвода (неправилно наричан “гръмоотвод” в разговорната реч) е създателят на американската конституция – Бенджамин Франклин. И ако в миналото на мълниезащитата не се е обръщало необходимото внимание, то днес, поради масовото навлизане на електрониката във всички сфери на индустрията и бита, пораженията от директен или индиректен удар на мълния могат да са катастрофални. Тази огромна разрушителна мощ, обаче, може да се избегне, ако се използват съвременни средства за защита.

 

Защита от промишлено и атмосферно пренапрежение

2-ра степен - защита от промишлено и атмосферно пренапрежение е вътрешна сградна защита на инсталацията и електрическите уреди   в сградата.

Монтира се на апартното или главно табло и не допуска превишаване на стандартите 380/220 V. Пренапреженията са възможни от електро-захранването (продължителни, импулсни) или от атмосферата (от заземителя на гръмоотвод или от дърво, електропровод, в/у които е паднала мълния, по земята или електропровода достига до сградната инсталация пренапрежение).

Източниците на пренапрежения могат да са атмосферни разряди или комутационни процеси. Тези защити са класоВе I, II и III no IEC 61643-1 (клас В, С и D no DIN VDE 0675, ч.6). Защитните апарати са предназначени за електрически мрежи от типовете TN-С, TN-C-S и ТТ. Фирма Weidmiiller произвежда пълната гама от защити срещу пренапрежения за електрически мрежи и уредби НН, контролно-измерВателна апаратура, компютърна и офис-техника.

 •  Защитите клас I (В) - тип PU В се използбат в мрежите 230/400 V и се монтират непосредстбено след главните предпазители. Те се изпитват с импулс 10/350 µs и допустимо импулсно напрежение 6kV. Weidmiiller произвежда два типа защити клас I: c газоразрядник (тип PU I) и с мощен варистор (тип PU В). Не са нужни съгласуващи бобини към следващите защити (клас II), поради ниското напрежение на сработбане.
 • Защитите клас II (С) - тип PU C се монтират В електромерното или разпределителното табло. Те се изпитват с импулс 8/20 µs и допустимо импулсно напрежение 4 kV. Защитите на Weidmuller клас II са с мощен металоксиден варистор.
 • Апаратите клас III (D) - тип PU  защитават крайни консуматори и електронна апаратура. Те се изпитват с Вълна 1.2/50 µs и имат изолационно ниВо 2.5/1.5 kV. От този тип се произвеждат моно- и трифазни защити с варистор. Има вариант и за защити в корпус с контакт „Шуко".

Разрядници с искрова междина

Газоразрядниците с електронен пусков електрод от типа PU I TSG (+) се използват в промишлените мрежи и в инсталациите на сгради. При мълния, защитата осигурява необходимото изравняване на потенциала между гръмоотводната инсталация и заземителната система на електрозахранването. U ном. - 230/330/440 V; I макс. - 50 кА (10/350 (µs); Време на сработВане < 150 ns. Температурният диапазон на работа е -40 до +85°С, габаритните размери са 150x35x80 / 91x18x63 мм.

Защити от пренапрежения в измервателната и контролната техника

 • Клемите MCZ ovp на Weidmuller със защити от пренапрежения се отличават със своята висока ефективност. Те са вградени в клема с дебелина само 6 мм. Пружинната връзка и директното заземяване чрез монтажната шина спестяват много време при монтажа. Клемите MCZ ovp са проектирани за монтаж при ограничени пространства в автоматиката на промишлеността и сградите.
 • Клемите  с  тристепенна  защита  от  пренапрежения  са оборудвани с газови разрядници, варистори, стабилизиращи диоди (TAZ) и разделящи бобини. Стабилизиращите диоди са многократно по-бързи от ценеровите диоди и сработват от порядъка на пикосекунди (до 5 ns). Отделните защитни елементи като   варистори   и   стабилитрони   допълват   гамата   от компоненти срещу пренапрежения.

 • В по-мощните вериги могат да се използват защити, които представляват варистори, газоразрядници или стабилизиращи диоди, монтирани в клеми за шинен монтаж, но без заземителна функция (от типа DK 4 U).
 • Weidmuller предлага също и защитни компоненти предназначени за монтаж, различен от шинния. Те могат да се използват за директно предпазване на консуматори (В корпус на споменатите защити с контакт „Шуко": PU D ZS) или за защита на линии за данни - ТАЕ ovp (с винтово закрепване към плоскост).

Сигнално-охранителна техника

Предлагаме консултации, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на системи за сигурност, гаранционен и след гаранционен сервиз.

Системите са приложими в административни и жилищни сгради, складове, работилници и други обекти, в които клентите желаят да има пожароизвестяване.

Пожароизвестителни инсталации
 • Конвенционални
 • Аналогово адресируеми
 • Цифрово адресируеми
Пожарогасителни инсталации
 • Вода и пяна
 • Газове: СО2, Argonite, FM200, Novec 1230
 • Прах ABCDE