Защита от промишлено и атмосферно пренапрежение

2-ра степен - защита от промишлено и атмосферно пренапрежение е вътрешна сградна защита на инсталацията и електрическите уреди   в сградата.

Монтира се на апартното или главно табло и не допуска превишаване на стандартите 380/220 V. Пренапреженията са възможни от електро-захранването (продължителни, импулсни) или от атмосферата (от заземителя на гръмоотвод или от дърво, електропровод, в/у които е паднала мълния, по земята или електропровода достига до сградната инсталация пренапрежение).

Източниците на пренапрежения могат да са атмосферни разряди или комутационни процеси. Тези защити са класоВе I, II и III no IEC 61643-1 (клас В, С и D no DIN VDE 0675, ч.6). Защитните апарати са предназначени за електрически мрежи от типовете TN-С, TN-C-S и ТТ. Фирма Weidmiiller произвежда пълната гама от защити срещу пренапрежения за електрически мрежи и уредби НН, контролно-измерВателна апаратура, компютърна и офис-техника.

 •  Защитите клас I (В) - тип PU В се използбат в мрежите 230/400 V и се монтират непосредстбено след главните предпазители. Те се изпитват с импулс 10/350 µs и допустимо импулсно напрежение 6kV. Weidmiiller произвежда два типа защити клас I: c газоразрядник (тип PU I) и с мощен варистор (тип PU В). Не са нужни съгласуващи бобини към следващите защити (клас II), поради ниското напрежение на сработбане.
 • Защитите клас II (С) - тип PU C се монтират В електромерното или разпределителното табло. Те се изпитват с импулс 8/20 µs и допустимо импулсно напрежение 4 kV. Защитите на Weidmuller клас II са с мощен металоксиден варистор.
 • Апаратите клас III (D) - тип PU  защитават крайни консуматори и електронна апаратура. Те се изпитват с Вълна 1.2/50 µs и имат изолационно ниВо 2.5/1.5 kV. От този тип се произвеждат моно- и трифазни защити с варистор. Има вариант и за защити в корпус с контакт „Шуко".

Разрядници с искрова междина

Газоразрядниците с електронен пусков електрод от типа PU I TSG (+) се използват в промишлените мрежи и в инсталациите на сгради. При мълния, защитата осигурява необходимото изравняване на потенциала между гръмоотводната инсталация и заземителната система на електрозахранването. U ном. - 230/330/440 V; I макс. - 50 кА (10/350 (µs); Време на сработВане < 150 ns. Температурният диапазон на работа е -40 до +85°С, габаритните размери са 150x35x80 / 91x18x63 мм.

Защити от пренапрежения в измервателната и контролната техника

 • Клемите MCZ ovp на Weidmuller със защити от пренапрежения се отличават със своята висока ефективност. Те са вградени в клема с дебелина само 6 мм. Пружинната връзка и директното заземяване чрез монтажната шина спестяват много време при монтажа. Клемите MCZ ovp са проектирани за монтаж при ограничени пространства в автоматиката на промишлеността и сградите.
 • Клемите  с  тристепенна  защита  от  пренапрежения  са оборудвани с газови разрядници, варистори, стабилизиращи диоди (TAZ) и разделящи бобини. Стабилизиращите диоди са многократно по-бързи от ценеровите диоди и сработват от порядъка на пикосекунди (до 5 ns). Отделните защитни елементи като   варистори   и   стабилитрони   допълват   гамата   от компоненти срещу пренапрежения.

 • В по-мощните вериги могат да се използват защити, които представляват варистори, газоразрядници или стабилизиращи диоди, монтирани в клеми за шинен монтаж, но без заземителна функция (от типа DK 4 U).
 • Weidmuller предлага също и защитни компоненти предназначени за монтаж, различен от шинния. Те могат да се използват за директно предпазване на консуматори (В корпус на споменатите защити с контакт „Шуко": PU D ZS) или за защита на линии за данни - ТАЕ ovp (с винтово закрепване към плоскост).

Защита от атмосферни пренапрежения

Действие на гръмоотвода

Защита 1-ва степен от атмосферни пренапрежения (мълнезащита) е външна и включва гръмоотвод, състоящ се от мачта - мълнеуловител, мълнеотвод, заземител). Предназначение: чрез мачта, на която е закрепен мълниеприемникът, да се улови мълния (атмосферно електричество) и посредством мълнеотводител и заземител да се отведе в земята. По този начин се защитават сгради от пожар и разрушения, подсигурява се безопасността за живота и здравето на хора и животни. Гръмоотводите са обикновенни и с изпреварващо действие, а според местоположението си на монтиране мълниеприемниците биват: изолирани и неизолирани.

Мълниеприемникът е изолиран, когато се монтира встрани от защитавания обект. Използва се в тези случаи, когато зданието има пожароопасни участъци, например леснозапалимо покривно покритие, складирани взривоопасни материали и т.н.

При буря не се крийте под дърветата

Неизолираните мълниеприемници са по-разпространени и използвани за защита на жилищни, промишлени и административни сгради. Те се монтират непосредствено върху покрива на защитавания обект, като мястото за инсталиране трябва да се подбере според действащите нормативи и стандарти.
И в двата случая мълниеприемникът трябва да защитава отделните части на обекта, които са изложени на опасност от удар на мълния – ъглите на покрива и сградата, комините, водосточните и вентилационните тръби и т.н.
Като мълниеприемник могат да се използват: двойка усукани проводници (мрежа), метален прът (единичен мълниеприемник), опънато въже (въжен мълниеприемник), а за постигане на оптимално технико-икономическо решение при проектиране специалистите препоръчват комбиниране на различните видове. Това се обуславя и от факта, че при новите и модерни сгради покривът може да е с нестандартна и разчупена форма.

Защитата от атмосферни пренапрежения е регламентирана от НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО. Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби, чието проектиране започва след 20 април 2005 г. Обн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2005 г.

Какво представлява мълнията?

От физична гледна точка мълнията представлява електрически разряд с огромна мощност, съпроводен от образуване на електрическа дъга – светкавица и звуков ефект – гръмотевица. Причината за образуването на мълнии е разликата в потенциалите (до 1000kW) на атмосферата и земната повърхност. Процесът протича в тесен канал - въздухът в него се загрява и от изолатор се превръща в проводник. При това протича ток със сила до 200000А, при електрически потенциал от десетки мегаволта. Като цяло процесът се развива приблизително за 1/100 от секундата.
Ширината на канала на мълнията е около 40-50 см, но електричеството протича основно по оста му, широка едва няколко сантиметра. В канала се развива много висока температура, понякога до 30000°С. Ето защо мълнията има ослепителен блясък, а оглушителният гръм, който я съпровожда, е резултат от внезапното разширяване на въздуха поради високата температура и последващото бързо свиване. Освен това каналът на мълнията става източник на радиовълни, които се проявяват като смущения в електронната апаратура.
 
Исторически изобретателят на мълниеотвода (неправилно наричан “гръмоотвод” в разговорната реч) е създателят на американската конституция – Бенджамин Франклин. И ако в миналото на мълниезащитата не се е обръщало необходимото внимание, то днес, поради масовото навлизане на електрониката във всички сфери на индустрията и бита, пораженията от директен или индиректен удар на мълния могат да са катастрофални. Тази огромна разрушителна мощ, обаче, може да се избегне, ако се използват съвременни средства за защита.

 

Защита от високо напрежение

Повечето хора не знаят, че монтирането само на един мълниеотвод на покрива не е гаранция за цялостна защита. Какво е необходимо за пълна защита на вашият дом или офис от гръмотевична буря?

Изграждането на пълна комплексна система за мълниезащита трябва задължително включва както външна, така вътрешна инсталация, които могат да гарантират пълната защита на сградата или съоръжението. Степените на защита са 3, които гарантират безопасност за вас и вашето имущество, когато навън започне да святка и гърми:

Сигнално-охранителна теника

Предлагаме консултации, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на системи за сигурност, гаранционен и след гаранционен сервиз.

Системите са приложими в административни и жилищни сгради, складове, работилници и други обекти, в които клентите желаят да има пожароизвестяване.

Пожароизвестителни инсталации
 • Конвенционални
 • Аналогово адресируеми
 • Цифрово адресируеми
Пожарогасителни инсталации
 • Вода и пяна
 • Газове: СО2, Argonite, FM200, Novec 1230
 • Прах ABCDE

Електро услуги

Електро услугите, които предлагаме, са за територията на гр. София и включват голямо разнообразие от монтажни и ремонтни работи за битови и фирмени клиенти.

Електро монтажните услуги включват:

 • изграждане и монтаж на електрически инсталации в промишлени, обществени, административни и битови сгради, офиси, заведения, жилища;
 • монтаж, демонтаж, ремонт и преместване на табла, контакти, ключове, осветителни тела; монтаж и смяна на автоматични предпазители.
 • исграждане на осветителни системи - външно, вътрешно, скрито, стълбищно, рекламно, аварийно осветление, по желание: дистанционно (включено/изключено) или автоматично управление (здрач, движение, присъствие); ремонт на стълбищно осветление.
 • монтаж на домофонни системи;
 • монтаж на защити от пренапрежения - 380/220 V, табла, дефектотокови защити, защити от пренапрежение, заземяване, трансформатори, пултове за управление; защита от високо напрежение; защита на офис-оборудване и битови ел.уреди от пренапрежение.

Ремонтните услуги включват:

 • ремонт на всички видове електрически инсталации;
 • ремонт и доизграждане на осветителни системи;
 • електрически измервания;
 • ремонт и подмяна на домофонни системи.
За всички монтирани от нас електрически инсталации и ел съоръжения предлагаме гаранционно и абонаментно обслужване. При необходимост нашите специалисти ще отговорят на вашите въпроси и ще направят своите препоръки.
 
Качество на извършваните услуги
Качеството на извършваните електрически услуги се гарантира от влаганите материали и качеството на изработката на монтажа или ремонта. В случай, че материалите с закупени от вас, гаранцията е само за монтажа или ремонта.