Дефектнотокова защита

3-та степен - дефектнотокова защита

Този тип защита се монтира се в апартното табло и защитава от поражение от ел.ток, дори при пряк допир. Няма опасност от токов удар - изключва мигновено. Задължителни са за джакузи, масажиращи уреди във вани, сауни; при любопитни деца, бъркащи в контактите; за защита на комуникационни линии, ел.уреди и оборудван.

Електричеството: Рисковете и последиците от тях.

Електрическата енергия отдавна е станала неразделна част от нашето ежедневие. Но наред с ползите, които тни носи, електричеството крие и сериозни рискове, коит пренебрегваме, тъй като последствията от тях могат да бъдат значителни.

 

 

 

 

Поражения от електрически ток

Няколко милиампера ток през човешкото тяло са достатъчни за да създадат сериозна опасност. Човек може да бъде поразен от електрически ток при директен допир до тоководещи части, които нормално се намират под напрежение или при индиректен допир, ако допре попаднала под напрежение част от метален корпус на електроуред в резултат на повреда на изолацията.

Пожар

Голям процент от пожарите в индустриални и жилищни сгради са резултат от електрическа повреда, основната причина за коят нарушаване на изолациятана кабелите и проводниците.

Как да защитим хората и собствеността

Когато говорим за риск от поражение на чов ек от електрически ток, излизане от строя на консуматор на електрическа енерния или възникване на пожар по електрически причини, налице са gвa различни, но взаимно допьлващи се подхода за реализиране на ефективна защита.

1. Превантивни мерки: мерки срещу настъпване на повредата

Използването само на качествена и надеждна електроапаратура и електроматериали и стриктното прилагане на действащите у нас стандарти и норми са основната предпоставка за гарантиране на сигурността и безопасността на електрическата инсталация.

2. Действия: своевременно изключване на веригара c повреда.


РЕШЕНИЕТО: апаратурата за защита от токове на утечка - дефектнотокови защити на Schneider Electri.

Как действа дефектнотоковата защита?

Принципът на действиена защитата срещу токове на утечка на Schneider Electric се базира на система, която изпълняВа три последователни функции: откриване на тока на утечка, измерване на този ток и автоматично изклкзчВане на повредената верига.

Откриване

Използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (фазите) и неутралата на веригата, която трябва да се защитава. Посоката на навиване на тези намотки е такава, че магнитните потоци създавани от токовете във фазовия (фазовите) проводниии и в неутралата взаимно се унищожават. Появата на утечен ток нарушава това равновесие и във вторичната намотка се индуиира ток, пропорционален на утечния ток.

 

 

 

 

Измерване

Използва се електромеханично реле, което сравнява големината на индуцирания ток с предварително зададена граница: прагът на задействане, наричан още чувствителност на дефектотоковата защита.

  • Постоянен магнит задържа в "притеглено" положение въртяща се котва свързана към  изключвателния механизъм.
  • В противовес на това притегляне, електромагнит захранван от индуцирания ток и напрегната пружина действат заедно за отпускане на котвата.

Когато силата на привличане на постоянния магнит (избрана в съответствие с чувствителността на дефектотоковата защита) е по-голяма от тази на пружината и електромагнит, контактите са в затворено положение.

Изключване

Щом индуцирания ток стане достатъчно голям за да превъзмогне силата на приВличане на постоянния тмагнит, пружината завърта котвата, която от своя страна задейства механизма за отваряне на контактите и дефектнотоковата защита изключва веригата с повредата.

Действието на тази система е напълно независимо от захранващото напрежение, т.е. отпадане или спад на напрежението не влияние на работата на дефектнотоковата защита.

Важно!
Чл. 1794 от наредба №3 не допуска изполването в жилищни сгради на дефектнотокови защити, чиято работа се влияе от захранващото напрежение.
В България използваните в жилищни сгради дефектнотокови защити трябВа да съответстват на БДС EN 61008-1 / 2-1 или на БДС EN 61009-1/2-1 (съответно EN 61008-1 /2-1 и  EN 61009-1 / 2-1). При тези ефектнотокови защити изключването не се влияе от захранващото апрежение.

 


Печат   Е-мейл

Related Articles